Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, afspraken en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Hilbrand Bos richt zich op coaching, training en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling met name gericht op stress en in de meest ruime zin. Hilbrand Bos is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 53172787.

 

Artikel 3 | Definities

Onder opdrachtnemer wordt verstaan Hilbrand Bos coach & hypnotherapeut. Hij gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van zijn diensten. Opdrachtgever is in deze de klant/cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Hilbrand Bos coach & hypnotherapeut. Alle afspraken, offertes, opdrachten worden gemaakt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met in achtneming van deze Algemene Voorwaarden. Bij aanvaarding van opdrachten zal dit schriftelijk worden bevestigd, tenzij het persoonlijke sessies met opdrachtnemer betreft. Deze sessies behoeven geen schriftelijke bevestiging. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

 

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden. Voor het gebruik van uw gegevens verwijs ik graag naar onze privacy-statement zoals deze te zien is op de website (www.hilbrandbos.nl)

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 5 | Prijzen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen. Afwijkingen van de inhoud en/of prijsstelling van offertes, aanbiedingen en prijsopgaven kunnen slechts in overleg worden vastgesteld, waarbij opdrachtnemer zich uitdrukkelijk de vrijheid voorbehoud de offerte in te trekken en niet over te gaan tot uitvoering van de opdracht.

Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat opdrachtnemer onvoldoende geïnformeerd is omtrent relevante zaken met betrekking tot de opdracht zal opdrachtnemer alle recht hebben de opdracht tussentijds te beëindigen zonder opgaaf van redenen.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd. Bij individuele cliënten is de overeenkomst rechtsgeldig zodra een afspraak tot een sessie gemaakt is.

In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.


Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte, of conform de geldende tarieven voor privé-begeleiding (zoals vermeld op de website www.hilbrandbos.nl). Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL64 ABNA 0441 0885 46 t.n.v. Hilbrand Bos Training & Consultancy. Voor zakelijke opdrachten is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Persoonlijke begeleiding in de vorm van privé-sessies moeten voor aanvang van de eerste sessie zijn voldaan. Dit kan door overmaking van het verschuldigde bedrag of door contante betaling voor aanvang van de sessie.

Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.


Artikel 7 | Duur en beëindiging

De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde en op ieder gewenst moment door één der partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. 

Bij beëindiging van de overeenkomst vervalt op geen enkele wijze de financiële verplichtingen voortgekomen uit de opdracht.


Artikel 8 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.


Artikel 9 | Het verzetten van consulten en/of coachingsafspraken

Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.


Artikel 10 | Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.


Artikel 11 | Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door zijn verrichte diensten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching-sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12 | Klachtenprocedure

Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.